Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 147
Велико Търново, 14.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал наш вх. № 251/14.10.2019 г. -15,41 ч. от упълномощен представител на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ във вр. с нарушение на чл. 183, ал.3 от ИК

В ОИК-Велико Търново е постъпил сигнал с вх. № 251/14.10.2019 г. от Николай Станчев Цонев, в качеството на упълномощен представител на ПП  „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. В същият се излагат твърдения, че на територията на Факултета по изобразително изкуство към Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ с адрес ул. Независимост №48 са поставени рекламни материали на коалиция „Алтернативата на гражданите“ в нарушение на Изборния кодекс, съгласно който не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения и институции. Към жалбата е приложен снимков материал.

Във връзка със сигнала, всички членове на ОИК-Велико Търново, извършиха проверка на мястото посочено в жалбата, а именно Факултета по изобразително изкуство към Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, с адрес ул. Независимост №48, при което се установи, че на Факултета по изобразително изкуство към Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ са поставени 2 бр. агитационни материали – пана на тръбно скеле, на коалиция „Алтернативата на гражданите“.

При служебна проверка на Заповед № РД-22-1506/16.09.2019 г. на Кмета на община Велико Търново се установи, че мястото не е определено за поставяне на агитационни материали.

При служебна проверка относно собствеността на територията върху която са поставени агитационните материали, се установи че единият е поставен  в имот публична общинска собственост /стълби, част от уличната регулация –ул. Белчеви/, а другият в парцел собственост на държавата /публична държавна/ и общината/частна общинска/ предоставен за ползване на ВТУ Св.св Кирил и Методий.

С оглед горното, а именно че агитационните материали са поставени в имот публична общинска собственост и имот собственост на държавата и общината, предоставен за нуждите на висше учебно заведение и като взе предвид забраната на чл. 182 ал.1 от ИК и чл. 22 т.4 от ЗВО и чл. 3 ал.2 т.3 от Правилника на ВТУ сигнала се явява основателен, но поради невъзможност да се установи лицето/а поставило агитационни материали в нарушение на изборните правила  следва да се укаже на кмета на община Велико Търново да предприеме действия по премахване на поставените агитационни материали.

Предвид горното, Общинска избирателна комисия Велико Търново, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, във връзка с чл. 186 ал.1 от Изборния кодекс 

Р Е Ш И:

Установява нарушение на ИК изразяващо се в поставяне на агитационни материали на нерегламентирани места и на основание чл. 186 ал.1 от ИК указва на Кмета на Община Велико Търново, че следва незабавно да предприеме необходимите действия по премахване на агитационните материали, находящи се в ПИ с идентификатор 10447.507.603 предоставен за ползване на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и в уличната регулация /стълби/ разположени югозападно от имота.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 14.10.2019 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 275 / 18.09.2020

    относно: Разглеждане на заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 274 / 29.06.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения