03.11.2019

Приблизителна избирателна активност в 6 СИК в Община Велико Търново към 20.00ч

Избирателна активност към 10.00ч.
избиратели по списък гласували %
3180 1553 48.84
03.11.2019

Избирателна активност в 6 СИК в Община Велико Търново към 17.30ч

Избирателна активност към 10.00ч.
избиратели по списък гласували %
3180 1327 41,73
03.11.2019

Избирателна активност в 6 СИК в Община Велико Търново към 12.30ч

Избирателна активност към 12.30ч.
избиратели по списък гласували %
3180 733 23,05
03.11.2019

Избирателна активност в 6 СИК в Община Велико Търново към 10.00ч

Избирателна активност към 10.00ч.
избиратели по списък гласували %
3180 308 9,686
27.10.2019

Избирателна активност към 17:30

                                                                    МЕСТНИ ИЗБОРИ - 2019

                                       Избирателна активност в 142 СИК в Община Велико Търново

     
към 17.30ч.
избиратели по списък гласували %
70858 27946 39,44

 

27.10.2019

Избирателна активност към 12:30ч.

                                                                    МЕСТНИ ИЗБОРИ - 2019

                                       Избирателна активност в 142 СИК в Община Велико Търново

     
към 12.30ч.
избиратели по списък гласували %
70858 15283 21,57

 

27.10.2019

Избирателна активност към 10.00 ч.

                                                                    МЕСТНИ ИЗБОРИ - 2019

                                       Избирателна активност в 142 СИК в Община Велико Търново

     
към 10.00ч.
избиратели по списък гласували %
70858 5926 8,363
17.10.2019

Обучение на СИК

Обучение на членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Велико Търново ще се осъществи на 22.10.2019г. /вторник/ в Голямата зала на община Велико Търново, начало на обучението- 10,00 часа /за членове на СИК в населените места извън общинския център/ и 17,00 часа /за членове на СИК от №040400001 до 040400045 в гр.Велико Търново/,  както и обучение на 24.10.2019г./четвъртък/ от 17.00ч. за СИК с номера започващи от номер 040400046.

17.10.2019

Мерки, предназначени за хора с увреждания

 

ОИК Велико Търново съгласно прието решение №145/14.10.2019г. ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Община Велико Търново, както следва:

 1. Сградите с повече от един етаж, имащи секции и на горните етажи, в които са определени избирателни секции на първия етаж за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, са следните:
 • секция № 040400025 гр. Велико Търново, ДГ ,,Ивайло“.
 • секция № 040400028 гр. Велико Търново, ОУ ,,П.Р.Славейков“
 • секция № 040400060 гр. Велико Търново, СУ ,,Г. Живков“
 • секция № 040400075 гр. Велико Търново, СУ ,,Вела Благоева“
 • секция № 040400095 гр. Дебелец, ДГ ,,Пламъче“
 • секция № 040400106 с. Самоводене, ОУ ,,Хр. Смирненски“
 1. Пред горепосочените секции да се сложат обозначителни знаци, посочени в Решение № 953-МИ / 04.09.2019г.на ЦИК София.
 2. Във всички останали секции на територията на Община Велико Търново има достъпна среда за хората с увреждания.
 3. Телефон за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за гр.Велико Търново тел. 062/619 119. Дата и час за приемане на заявките – в рамките на изборния ден.
 4. Транспортирането на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се извършва с микробус, снабден с платформа и място за инвалидна количка- „ФОЛКСВАГЕН КРАВТЪР” ВТ 3956 ВК.             

 

12.10.2019

ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет могат да регистрират застъпници като подадат заявление за регистрация – Приложение №73-МИ от изборните книжа до 17:00ч. на 26-ти октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет лица или изрично упълномощени от тях лица. Когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица се представя заверено копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и на технически носител в електронен вид excel формат по образец – Приложение 73-МИ от изборните книжа и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение 75-МИ от изборните книжа. Образец на електронния носител е приложен тук.

12.10.2019

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете ТУК

11.10.2019

Съобщение

Указания относно обработването и защитата на лични данни в изборния процес, които са издадени от ЦИК, съвместно с Комисията за защита на личните данни : изтегли

07.10.2019

Съобщение

24.09.2019

Съобщение

ОИК уведомява всички заинтересовани лица, че регистрираните листи за кмет на община, кмет на кметства и общински съветници, са както следва: изтегли

22.09.2019

Съобщение

Обобщена справка за регистрираните към 16.09.2019 г. Инициативни комитети, Партии, Коалиции и Местни коалиции, може да се изтегли TYK.

21.09.2019

Съобщение

ОИК уведомява заинтересованите лица, че със свое Решение №76/21.09.2019г. определи 17:00 часа на 24 септември 2019 г. като краен срок за подаване на документи в ОИК-Велко Търново, за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., както и за предаване в ОИК-Велико Търново на списък на лица, подкрепящи регистрацията на независим кандидат.

16.09.2019

ОБНОВЕН ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУК .

11.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).
10.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява заинтересованите лица, че приемането на документи за регистрация на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети в Общинска избирателна комисия Велико Търново ще се осъществява всеки календарен ден от 9.00ч. до 17.00 часа, като крайният срок е 17.00 ч. на 16.09.2019г.

05.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява заинтересованите лица, че адреса на комисията е гр. Велико Търново, пл. Майка България №2, СТАЯ 306

още съобщения

Календар

Решения

 • № 279 / 04.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от ПП ГЕРБ, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.4, ал.7 от ЗМСМА

 • № 278 / 16.12.2021

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник във Великотърновски общински съвет и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21)

 • № 277 / 09.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник във Великотърновски общински съвет и обявяване за избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение 21)

всички решения