Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 146
Велико Търново, 14.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал наш вх. № 248/14.10.2019 г. -13.50 ч. от Стефан Петров Антонов в качеството му на представляващ местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) във връзка с твърдения за нарушение на чл. 182, ал.1 и 187 от ИК

В ОИК-Велико Търново е постъпил сигнал с вх. № 248/14.10.2019 г. -13.50 ч. от Стефан Петров Антонов в качеството му на представляващ  местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21). В същият се излагат твърдения, че е извършено нарушение на изборното законодателство, изразяващо се в предизборна агитация в държавно учреждение – МДТ К. Кисимов–гр. В. Търново на 12.10.2019г. при връчване на дипломите на първите випускници от специалност „медицинска сестра“ и „акушерка“ от великотърновския филиал на МУ „д-р Параскев Стоянов“

Жалбоподателят твърди, че кандидатът за кмет на община Велико Търново Даниел Панов е присъствал на събитието и е направил изказване от трибуната. В сигнала не се излагат факти и не се сочат доказателства за извършени нарушения на изборното законодателство от Даниел Панов.

Допълнително в сигнала се излагат съображения, че много медии са разпространили репортаж от събитието – БТА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО УТРЕ.БГ, БОЛЯРСКИ НОВИНИ.БГ, като по този начин се нарушавал чл.187 от ИК.

Към сигнала са приложени 4 бр. листи формат А4, с твърдение че същите са разпечатки от сайтовете - http://www.bta.bg; https://boliarinews.bg ; http://www.velikotarnovo.utre.bg/.

След като се запозна със сигнала и приложените към него 4 бр. разпечатки, както и извърши проверка на посочените сайтове ОИК В.Търново установи, че:

По отношение на твърдението за допуснато нарушение на чл. 182 ал.1 от ИК от лицето Панов липсват данни, вкл. и твърдения за извършена от лицето предизборна агитация по см. на § 1 т.17 от ДР на ИК при връчване на дипломите на първите випускници от специалност „медицинска сестра“ и „акушерка“ от Великотърновския филиал на МУ „д-р Параскев Стоянов“. Обстоятелството дали се е изказвало едно лице – кандидат за кмет на община публично или не, пък било и то в държавно учреждение, какъвто безспорно е МДТ К.Кисимов, е ирелевантно за изборния процес, дотолкова доколкото същият е ограничен единствено и само да извършва публична агитация за себе си и/или за друга кандидатска листа и/или да призовава за неподкрепа на себе си и/или на друга кандидатска листа. В конкретния случай не се твърди и не се сочат доказателства, че лицето е извършвало предизборна агитация по смисъла на § 1 т.17 от ДР на ИК. Липсват доказателства за извършена предизборна агитация от лицето и в приложените разпечатки, такава не се установи и при проверката на цитираните в сигнала сайтове.

Следва да се отбележи, че едно лице пък било то и кандидат за кмет на община в Местни избори не е задължено да преустанови своя личен и публичен живот, а единствено е длъжно да се съобразява с нормите на закона при извършването на публична агитация.

С оглед горното подадения сигнал за нарушаване на изборния закон и в частност на чл. 182 ал.1 от ИК от лицето Даниел Панов е неоснователен.

По отношение на твърдението за допуснато нарушение на чл. 187 от ИК от цитираните в сигнала централни и местни медии, дотолкова доколкото ОИК-В. Търново е компетентна да се произнесе относно твърдяното нарушение и като се запозна с приложените разпечатки и изнесеното в цитираните сайтове, безспорно в случая се установява, че не се касае за отразяване на предизборна кампания по см. на чл. 187 от ИК. В случая, в публикациите е изнесена единствено и само информация за проведеното събитие, а именно връчване на дипломите на първите випускници от специалност „медицинска сестра“ и „акушерка“ от Великотърновския филиал на МУ „д-р Параскев Стоянов“.

Следва да се отбележи, че присъствието на лицето Панов, не е забранено от изборното законодателство, отделно - видно от изнесените в сайтовете имена на присъствали лица на ОИК е служебно известно, че и други от цитираните лица са кандидати в изборите насрочени на 27.10.2019 г. В случая безспорно не е извършвана предизборна кампания и респ. не може и не следва да се разглежда хипотезата за нарушения на изборното законодателство от доставчик на медийна услуга.

Във връзка с твърдението, че с разпространените материали неправилно лицето Панов се титулува „кмет на община Велико Търново“ и по този начин се прави внушение за предрешеност на изборните резултати са напълно несъстоятелни. И понастоящем законно избраният кмет на община Велико Търново е Даниел Панов, който в качеството си на кандидат се намира в отпуск, но въпреки това обстоятелство и съгласно закона - чл. 139 от Конституцията и чл. 42 ал. 8 от ЗМСМА, същият продължава да бъде такъв до края на мандата, определен с писмо на ЦИК – до 25.10.2019 г. включително.

С оглед изложеното по-горе сигналът за нарушения извършени от доставчиците на медийни услуги се явява неоснователен.

 

Предвид горното, Общинска избирателна комисия Велико Търново, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс 

РЕШИ

Оставя сигнал наш вх. № 248/14.10.2019 г. -13.50 ч. от Стефан Петров Антонов в качеството му на представляващ  местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21) без уважение като неоснователен.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 14.10.2019 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 275 / 18.09.2020

    относно: Разглеждане на заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник и обявяване за избран на следващия кандидат посочен в листата на КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 274 / 29.06.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения