Общинска избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 83
Велико Търново, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Снежана Божидарова Първанова като кандидат за кмет на кметство Дебелец, издигнат от ПП ГЕРБ

Постъпило е предложение /Приложение 63-МИ/ от ПП ГЕРБ,  подписано от Даниел Димитров Панов, в качеството на пълномощник на Бойко Методиев Борисов, представляващ  ПП ГЕРБ, за регистрация на Снежана Божидарова Първанова като кандидат за кмет на кметство Дебелец.

Предложението е регистрирано с вх. № 127 от 23.09.2019г. във входящия регистър на ОИК Велико Търново и под № 6/ 23.09.2019 г. – 11,30 ч. в Регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство на 27.10.2019г. /Приложение 71- МИ/.          

Към предложението са приложени: Заявление – декларация от Снежана Божидарова Първанова /Приложение 65-МИ/ от изборните книжа, както и магнитен носител, съдържащ данни за лицето,  в изпълнение указанията на ЦИК.

С оглед необходимостта ОИК Велико Търново служебно да събере информация за кандидата, относно неговите лични данни, постоянен и настоящ адрес, с писмо наш изх. № 34/23.09.2019г. беше изискана информация от Общинска администрация Велико Търново. От предоставената справка, наш Вх. № 140/23.09.2019 г., е видно, че лицето има постоянен и настоящ адрес на територията на  кметство Дебелец, община Велико Търново,  заявен преди 26 април 2019 г.

ОИК Велико Търново установи, че са подадени всички изискуеми документи  и са спазени изискванията на чл. 414, ал. 1, т.1, 3 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК София.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия Велико Търново

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА Снежана Божидарова Първанова с ЕГН **,  като  кандидат за кмет на кметство Дебелец в Община Велико Търново.                                  

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК- София по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Христо Здравков Данев

* Публикувано на 24.09.2019 в 14:20 часа

Календар

Решения

  • № 275 / 18.09.2020

    относно: Заявление от Десислава Кирова Димитрова за отказ от встъпване в пълномощия като общински съветник

  • № 274 / 29.06.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет Велико Търново и обявяване за избран на следващия кандидат посочен от КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3, ал.7 от ЗМСМА

  • № 273 / 03.12.2019

    относно: жалба с вх. № 461/26.11.2019г.

всички решения